Wijkenmonitor

Legenda

Borgele en Platvoet

Het overkoepelende beeld voor Borgele en Platvoet ziet er in 2019 ongeveer hetzelfde uit als in 2017. Zowel de fysieke als de veiligheidsindex zijn gelijk gebleven en liggen wat boven het Deventer gemiddelde. Dit geldt niet voor de sociale index. Deze lijkt op sommige punten zelfs wat te zijn gedaald.

Hoewel het algehele beeld vrij onveranderd is gebleven, is op subniveau wel wat verschuiving opgetreden. Zo zijn bewoners positiever gesteld over de openbare ruimte; zij ervaren minder overlast van hondenpoep of rommel op straat en zijn tevredener over het onderhoud in de buurt. Op milieuvlak is te zien dat men minder geluidsoverlast van verkeer ervaart, maar juist meer stankoverlast door bedrijven. De bebouwing in de buurt wordt als aantrekkelijker ervaren dan in 2017. Verder zijn er op het gebied van milieu en voorzieningen geen opmerkelijke ontwikkelingen te zien.

Op het gebied van milieu-objectief maakt de wijk conform Deventer beeld een gunstige ontwikkeling door.

De onderliggende onderwerpen in de fysieke index scoren gemiddeld tot bovengemiddeld. De beleving van de bewoners wijkt daarin weinig af van de feitelijke situatie. Hoewel de gemiddelde woningwaarde per m2 ruim €250,- lager ligt dan gemiddeld in Deventer, zijn er wel minder kleine eengezinswoningen en leegstaande woningen in de wijk. Meer bewoners zijn dan ook tevreden over de grootte van de woning. Echter, de tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding blijft wel iets achter. Bijna alle bewoners in Borgele en Platvoet hoeven minder ver te reizen dan gemiddeld voor een sportzaal, -park of –school. Toch is men minder tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt. En hoewel men minder vaak kan parkeren op eigen grond, is de tevredenheid over de parkeervoorzieningen in de buurt groter dan gemiddeld.

Ook op de veiligheidsindex is een aantal subtiele ontwikkelingen te zien. Zo zijn er bijvoorbeeld minder vernielingen, mishandelingen en bedreigingen per 1.000 inwoners in de buurt gerapporteerd.

Opvallend is dat bewoners vaker het gevoel hebben dat er op het gebied van veiligheid iets aan de hand is, terwijl meldingen dit gevoel niet bevestigen. Bijvoorbeeld dat woninginbraken veel voorkomen in de buurt, terwijl de objectieve cijfers een daling laten zien ten opzichte van 2017.

In de wijk Borgele en Platvoet is op de veiligheidsindex een verschuiving; er zijn relatief meer inbraak- en overlastmeldingen in de wijk. Dit wordt veroorzaakt door meer meldingen van drugs/drankoverlast, overlast van gestoorde/overspannen personen en jeugdoverlast. De hoeveelheid meldingen liggen nog onder het Deventer gemiddelde. Ook zijn er meer inbraken en pogingen tot inbraak in woningen. Daarentegen is het aantal inbraken in garages afgenomen. Bewoners ervaren weinig overlast en criminaliteit in de wijk.

Borgele en Platvoet is een relatief veilige wijk om te wonen: er vindt minder geweld, inbraak, vandalisme en overlast plaats dan in de meeste andere wijken. Ook de bewoners ervaren weinig overlast en criminaliteit in de wijk.

De sociale index toont in zijn geheel een vrij gelijk beeld aan dat van 2017. Wel zijn er enkele verschillen te zien ten opzichte van 2017. De meest opvallende verandering is de daling van het gevoel van zelfregie. De index komt ver onder het Deventer gemiddelde. Deze ontwikkeling is overigens in meerdere wijken in Deventer zichtbaar.

 

Op de subindex Meedoen is te zien dat deelname aan werk en school wat richting het Deventer gemiddelde is gegroeid. Anderzijds zien we ook dat de ontwikkeling rondom vrijetijdsbesteding wat minder positief is geworden; inwoners van Borgele en Platvoet lijken wat minder tijd aan hobby’s te besteden dan voorheen. Op de subindex Capaciteiten zijn verschuivingen op de subjectieve ring te zien: inwoners zijn positiever gestemd over hun inkomen, maar beoordelen hun gezondheid en mate van zelfregie als minder positief dan twee jaar geleden. Inwoners voelen zich nog even gebonden aan hun buurt als in voorgaande jaren.

De sociale index laat vrij veel scores onder het Deventer gemiddelden zien. Een aantal thema’s ontwikkelen zich gunstig ten opzichte van het stedelijke gemiddelde, maar ook een aantal thema’s laten een ongunstige ontwikkeling zien. Deelname aan Werk en School is ongunstiger geworden ten opzichte van het beeld in Deventer. Dit wordt met name gevoed door een hoog percentage bewoners dat al langer dan 1 jaar werkloos is en een toename van het totaal aantal werkloze bewoners. Ook Inkomen heeft zich ten opzichte van 2015 ongunstig ontwikkeld: meer inwoners geven aan (zeer) slecht rond te kunnen komen met het inkomen. Daarnaast is een toename zichtbaar in het aantal eenzame personen. Buurtbewoners hebben daarnaast minder Binding met de wijk: Bewoners voelen zich minder gehecht, zijn minder vaak van mening dat het wonen in de wijk betekent dat je het ‘goed getroffen hebt’ en meer bewoners geven aan te gaan verhuizen als dat mogelijk is. Wel zijn bewoners in toenemende mate trots op de buurt, al ligt het percentage trotse buurtbewoners nog onder het Deventer gemiddelde. In toenemende mate geven bewoners aan regie te hebben over het eigen leven. Ook zijn er minder laagopgeleide bewoners in Borgele en Platvoet en is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald. Bewoners gaan regelmatiger sporten én houden zich in toenemende mate bezig met overige hobby’s. Opvallend is de forse daling van het aantal vrijwilligers in de wijk. Tevens zien we een grote toename van mantelzorgers in Borgele en Platvoet. Dit kan te maken hebben met de relatief oude bevolking en mogelijk daarmee samenhangende zorg voor hulpbehoevende partners.

De sociale index laat een ongunstig resultaat zien in vergelijking met het Deventer gemiddelde. Alleen bij de onderdelen ‘maatschappelijke inzet’ en ‘gebondenheid buurt’ zien we scores die boven het gemiddelde uitkomen. Bij gezondheid is het opvallend dat hoewel het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed beoordeelt niet veel afwijkt van het gemiddelde, wel minder bewoners aangeven geen belemmeringen te ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. In de objectieve cijfers zien we ook terug dat bewoners (iets) vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een wmo-voorziening hebben. Hoewel zelfregie zeer ongunstig scoort ten opzichte van het gemiddelde, heeft nog altijd 88% wel voldoende regie over eigen leven. Toch is dit het laagste aandeel gemeentebreed. Vaker dan gemiddeld hebben de bewoners in de wijk een laag inkomen, een bijstandsuitkering, budgetbeheer en/of een minnenlijke schuldregeling. Ook zijn er iets meer bewoners (langdurig) werkloos. Toch ervaren niet meer mensen dat zij (zeer) slecht rond kunnen komen met het huishoudelijk inkomen. Minder bewoners in de wijk gaan regelmatig uit of sporten. Ook hebben zij minder regelmatig contact met familie en vrienden. Contact met de buren hebben ze dan weer vaker dan de gemiddelde Deventenaar. Ook zien we relatief veel mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk wonen.

Over de wijk Borgele en Platvoet

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl