Wijkenmonitor

Legenda

Voorstad

We zien dat Voorstad in 2015 beneden gemiddeld scoort op de drie thema’s fysiek, veiligheid en sociaal. Ook bij de onderliggende onderwerpen zien we veelal ongunstige scores. Let wel: dit zijn ongunstigere scores ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Dat houdt niet direct in dat de situatie per definitie ook ongunstig is. We zien in 2017 een ontwikkeling in Voorstad van overwegend ongunstige scores naar gemiddelde scores op zowel de fysieke als de veiligheidsindex. In het totaalbeeld blijft de score van de sociale index onder gemiddeld, maar de score voor Capaciteiten ligt rond het gemiddelde van Deventer.

De fysieke index laat in 2017 een overall gunstige ontwikkeling zien. Echter is deze ontwikkeling met name zichtbaar in de objectieve ring. De technische beoordeling van het onderhoud in de openbare ruimte valt positief uit voor Voorstad. De waardering van bewoners blijft achter op deze ontwikkeling. Op het gebied van vastgoed is veel gebeurd. Er zijn procentueel minder kleine eengezinswoningen en er is minder leegstand. Met name de ontwikkeling rond kleine eengezinswoningen laat een kentering zien ten opzichte van het Deventer gemiddelde; waar het aantal kleine eengezinswoningen procentueel juist is gestegen.

Doordat de gemiddelde woningwaarde per m2 €100,- lager is dan gemiddeld en er relatief veel kleine eengezinswoningen in Voorstad staan, is de score voor het onderdeel vastgoed beneden gemiddeld. Een bovengemiddeld aantal reacties op sociale huurwoningen heeft deze score net niet kunnen kantelen. De tevredenheid van de bewoners over de eigen woning en de woningen in de buurt blijven iets achter ten opzichte van het Deventer gemiddelde, maar de meerderheid is nog altijd tevreden. Op meerdere plekken in de wijk is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, en dan met name zwerfvuil en openbaar groen, onvoldoende. Vaker dan gemiddeld ervaren ook bewoners rommel op straat en hondenpoep. De nabijheid van de voorzieningen in de wijk ligt rond het gemeentelijk gemiddelde. Medische voorzieningen en het basisonderwijs zijn in Voorstad vaker op kortere afstand bereikbaar, maar voor een sportpark of sporthal moet men verder reizen dan gemiddeld. Ook hebben minder woningen in de wijk parkeergelegenheid op eigen terrein. De tevredenheid bij de bewoners over de voorzieningen blijft echter iets achter. Met name over de sportvoorzieningen en het basisonderwijs in de buurt zijn minder mensen tevreden. Het openbaar vervoer daarentegen kan juist op meer tevreden mensen rekenen. Over de winkels voor dagelijkse boodschappen en de medische zorg in de buurt is de bewoner in Voorstad net zo tevreden als de gemiddelde Deventenaar. De gemiddelde fijnstof- en stikstofconcentraties in Voorstad zijn niet hoger of lager dan de gemeten gemeentelijke waardes. Wel hebben iets meer woningen te maken met te hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai. Dit zien we ook terug bij de beleving van de burgers: in Voorstad geven relatief meer huishoudens aan veel geluidsoverlast door verkeer (inclusief treinverkeer) te ervaren. Het aandeel huishoudens dat stankoverlast ervaart van zowel verkeer als bedrijven ligt het rond het gemeentelijk gemiddelde.

In de veiligheidsindex valt de positieve ontwikkeling van de wijk Voorstad in de subjectieve ring op. Bewoners geven aan dat diefstal van auto’s en fietsen minder voorkomt. Dit geldt ook voor vernieling van auto’s, bedreiging en geweldsdelicten. In Voorstad wordt minder overlast door jongeren ervaren, dit is ook terug te zien in de objectieve cijfers.

Bij veiligheid zien we op de meeste onderdelen een score die beneden het Deventer gemiddelde ligt. Uitzondering is diefstal: dit komt in Voorstad niet vaker of minder voor dan gemeentebreed. Toch ervaren de bewoners dit anders. Zij hebben vaker dan de gemiddelde Deventenaar het idee dat diefstal uit auto’s, fietsendiefstal en vernieling van auto’s vaak voorkomt in de buurt. In de officiële registraties zien we terug dat diefstal vanaf/uit motorvoertuigen, diefstal van (brom)fietsen en overige vermogensdelicten inderdaad vaker voorkomen. De overige delicten die samenhangen met diefstal komen evenveel of juist minder voor. Openlijke geweldpleging, bedreiging en mishandeling komen in Voorstad vaker voor dan gemiddeld. Ook de bewoners beleven dit zo. Woninginbraak komt in Voorstad twee keer zoveel voor als in de andere wijken en dorpen. Ook twee keer zoveel bewoners hebben het idee dat woninginbraken vaak voorkomen in de buurt. Vandalisme komt in Voorstad twee keer zoveel voor als in de andere wijken en dorpen. Echter, in de beleving van de bewoners komt graffiti en vernieling van straatmeubilair in Voorstad net zo vaak voor als gemiddeld in Deventer. Alleen is er volgens de bewoners vaker sprake van vernieling van auto’s. De meeste meldingen van overlast in Voorstad hebben betrekking op overlast door jeugd. Ook wordt er relatief vaker melding gemaakt van drank- of drugsoverlast, maar juist weer iets minder meldingen van overlast door gestoorde of overspannen personen. Ook volgens de bewoners komt overlast van groepen jongeren, dronken mensen op straat en drugsoverlast vaker voor. Evenals overlast door omwonenden.

Op de sociale index zien we met name gunstige ontwikkelingen. Alleen gezondheid-subjectief en maatschappelijke inzet toont een ongunstige ontwikkeling. In vergelijking met 2 jaar geleden zijn er minder bewoners die de eigen leefstijl en eigen gezondheid als gezond beoordelen. Er zijn minder bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en minder sterfgevallen tot 65 jaar. Wel is een lichte stijging zichtbaar in het aantal bewoners met een WMO-voorziening. Op opleiding scoort Voorstad boven gemiddeld. Dit wordt voornamelijk gevoed door een toename in het aantal leerlingen die in het 3e leerjaar havo of vwo volgen. Ook zien we een toename in vrijetijdsbesteding. Bewoners van Voorstad gaan regelmatiger uit, sporten meer en beoefenen meer overige hobby’s. Ondanks een score onder het gemiddelde van Deventer op Binding-subjectief, is er een toename van bewoners die gehecht zijn aan de buurt en die zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid. De scores vallen nog steeds onder het Deventer gemiddelde. Wel is een afname zichtbaar in bewoners die trots zijn op de buurt en een toename van bewoners die aangeven dat ze uit de buurt verhuizen als het enigszins mogelijk is.

De sociale index laat vooral ongunstige scores zien. Maar er zijn ook enkele scores die uitkomen op het stedelijk gemiddelde. De beleving van de eigen gezondheid is er één van. Kijken we echter naar de objectieve cijfers, dan zien we een hoger sterftecijfer onder bewoners tot 65 jaar en meer bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aantal bewoners met een WMO-voorziening ligt wel rond het Deventer gemiddelde. Zelfregie laat een ongunstige score zien ten opzichte van het gemiddelde. Echter, het verschil met het gemiddelde is zeer beperkt (-1%) en nog altijd geeft ruim negentig procent van de bewoners aan regie over het eigen leven te hebben. De score voor opleiding komt rond het gemiddelde uit. Toch zien we minder leerlingen uit Voorstad die in het derde leerjaar havo of vwo volgen. Het aandeel voortijdig schoolverlaters is daarentegen niet hoger dan gemeentebreed. Niet geheel onverwacht blijkt dat relatief veel huishoudens in Voorstad moeten rondkomen van een laag inkomen. Het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering is twee keer zo groot als gemiddeld in de gemeente. Ook zien we dat iets meer huishoudens gebruik maken budgetbeheer. De werkloosheid ligt in Voorstad iets hoger en ook het aantal werklozen dan meer dan een jaar zonder baan zit valt iets hoger uit. Dat betekent niet dat men maar thuis blijft zitten: bewoners gaan niet minder vaak uit dan andere Deventenaren en sporten ook niet minder. Het aantal sociale contacten is alleen met familieleden iets minder. Wel zien we iets meer mensen in Voorstad die zich eenzaam voelen. De binding met de buurt is lager dan gemiddeld: minder mensen wonen langdurig in dezelfde woning en zijn minder trots op hun wijk.

Over de wijk Voorstad

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl