Wijkenmonitor

Legenda

Colmschate-Vijfhoek

Over het algemeen zien we een vergelijkbaar beeld met 2017. Overkoepelend gezien zijn er geen grote ontwikkelingen geweest en ligt Colmschate-Vijfhoek op de meeste vlakken nog altijd boven het Deventer gemiddelde. Als we inzoomen op subniveau zijn er wel verschuivingen te zien.

Op de fysieke index is te zien dat zich vooral positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan op het vlak van milieu en openbare ruimte; inwoners ervaren minder stank- en geluidsoverlast en minder hondenpoep en rommel op straat. Ook is men wat tevredener over het onderhoud in de openbare ruimte in de buurt.

De ongunstige score voor de nabijheid van voorzieningen in 2015 is in 2017 ontwikkeld tot een score rond het Deventer gemiddelde. Dit wordt verklaard door de nieuwbouw van woningen in de wijk in de relatieve nabijheid van wijkwinkelcentrum Andriessenplein.

In de fysieke index valt de ongunstige score voor de nabijheid van de voorzieningen op. Desalniettemin zijn de bewoners bovengemiddeld tevreden over het aanbod van de voorzieningen in de wijk. Ook de andere onderliggende onderwerpen in de fysieke index laten een (boven)gemiddelde score zien.

Er is een aantal positieve ontwikkelingen te zien op subindicatorniveau. Zo is te zien dat er in 2019 minder sprake is van bedreiging en mishandeling. En ook zijn er minder vernielingen geregistreerd. Opvallend is wel dat inwoners vaker dan in 2017 het gevoel hebben dat er wordt ingebroken in de buurt, terwijl de objectieve gegevens dit niet bevestigen.

De beleving van bewoners op het gebied van Veiligheid heeft zich gunstig ontwikkeld en is in lijn met de objectieve cijfers. De beleving van bewoners ten aanzien van geweld blijft nog achter op de objectieve cijfers; maar beide scores liggen boven het Deventer gemiddelde.

Hoewel we in de veiligheidsindex zien dat er relatief weinig misdrijven en incidenten zijn geregistreerd, betekent dit niet dat de bewoners ook het idee hebben dat er minder overlast en criminaliteit is in de wijk. Geweld laat zelfs een minder gunstige score zien: meer mensen dan gemiddeld denken dat er sprake is van bedreiging, tasjesroof en geweld in de buurt.

De sociale index is gelijk gebleven aan die van twee jaar geleden. Wel zien we wat verschuivingen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder inwoners die aangeven zich eenzaam te voelen dan in 2017. Echter, de cijfers rondom vrijetijdsbesteding en maatschappelijke inzet hebben een daling ingezet vergeleken met twee jaar geleden, en liggen daarmee weer gelijk aan die van 2015. Er is tevens een daling van ervaren zelfregie en de eigen gezondheid te zien. Wel zijn er minder inwoners die aangeven (zeer) slecht financieel rond te kunnen komen.

Voor Colmschate-Vijfhoek valt met name de ongunstige scores voor Meedoen op. Deze komt voort uit een daling van bewoners die aangeven regelmatig contact te hebben met zowel familieleden als buren en een stijging van het aantal eenzame bewoners. Ook een daling van vrijwilligers draagt bij aan de ongustige ontwikkeling. Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar in bewoners die regelmatig uitgaan, regelmatig sporten en bewoners die regelmatig bezig zijn met overige hobby’s. Bij Capaciteiten zien we voor de meeste thema’s een gunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015.

In de sociale index zien we zowel gunstige als ongunstige scores. Allereerst vallen de ongunstige scores bij zelfregie en inkomen op. Het blijkt echter dat de afwijking van het gemeentelijk gemiddelde beperkt is bij beide onderwerpen. Nog altijd geeft 92% aan wel regie over het eigen leven te hebben, en meer dan 90% heeft geen problemen om financieel rond te komen. Ook komt naar voren dat men minder vaak contact heeft met vrienden, kennissen en buren, en dat iets minder bewoners zich inzetten als vrijwilliger. Daarentegen zien we op het gebied van gezondheid, opleiding, inkomen en werk juist bovengemiddelde scores.

Over de wijk Colmschate-Vijfhoek

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl