Wijkenmonitor

Legenda

Colmschate-Noord

Voor Colmschate-Noord zien we wisselende resultaten, zowel in het hoefijzer van 2015 als in het hoefijzer van 2017. In beide jaren laat de veiligheidsindex een gunstige score zien. De fysieke index heeft zich ontwikkeld van een score rond het Deventer gemiddelde naar een score boven het Deventer gemiddelde. De sociale index ligt onder het Deventer gemiddelde. In 2017 is wel sprake van een gunstige ontwikkeling van Capaciteiten en Binding.

Op de Fysieke index zien we in 2017 een bovengemiddelde totaalscore. Dit zien we vooral voortkomen uit een zeer gunstige ontwikkeling van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. De beoordeling van bewoners blijft hier, net zoals in 2015, op achter.

We zien een bovengemiddelde score in het objectieve aspect van vastgoed, maar de beleving bij de bewoners is anders. Hoewel er relatief weinig kleine eengezinswoningen in de wijk staan, weinig woningen leegstaan en er een bovengemiddeld aantal reacties zijn op aangeboden sociale huurwoningen, zijn de bewoners toch minder tevreden over de eigen woning en woningvoorraad in de wijk. Met name de tevredenheid over het onderhoud van de woningen en de aantrekkelijkheid van de bebouwing in de buurt blijft achter. Ook over de openbare ruimte zijn de bewoners minder tevreden, dan op basis van de technische beoordeling verwacht zou kunnen worden. De verschillende voorzieningen in de wijk zijn niet allemaal even nabij, maar men is over het algemeen wel (meer) tevreden over het aanbod van deze voorzieningen. Alleen de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de buurt blijft achter.

Alleen Overlast kent een ongunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015. Er zijn in Colmschate-Noord meer overlastmeldingen; het aantal meldingen van overlast door gestoorde/overspannen personen is verdubbeld én het aantal meldingen van jeugdoverlast is verdrievoudigd. Dit terwijl bewoners minder overlast van jongeren ervaren dan in 2015. Bewoners ervaren beduidend minder vandalisme in de buurt.

Bij de registratie en aangiftes van misdrijven en incidenten zien we gunstige resultaten voor Colmschate-Noord, maar de beleving van de bewoners is soms anders. Vooral bij vandalisme (en dan met name de vernieling van straatmeubilair) heeft men het idee dat dit vaker voorkomt dan het aantal registraties doet vermoeden. Ook opvallend is dat regelmatig overlast van hangjongeren wordt ervaren aldus de bewoners, maar dit minder vaak gemeld wordt dan gemiddeld in de gemeente.

Op Capaciteiten heeft Colmschate-Noord een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn minder sterfgevallen tot 65 jaar en minder bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. We zien wel een lichte toename in het aantal bewoners met een WMO-voorziening. Ook wonen in Colmschate-Noord minder laagopgeleide bewoners en zijn er minder voortijdig schoolverlaters. Ondanks een in toenemende mate positieve beoordeling van de eigen gezondheid, zien we een daling in het aantal bewoners die de eigen leefstijl als gezond beoordelen. Ook geven minder inwoners ten opzichte van 2015 aan regie te hebben over het eigen leven, in tegenstelling tot de ontwikkeling in Deventer. Onder Meedoen zien we een toenemende ongunstige ontwikkeling bij Sociale Contacten. Minder bewoners hebben regelmatig contact met familieleden en buren. Ook is er sprake van een stijging van het aantal eenzame bewoners. De maatschappelijke inzet ligt rondom het Deventer gemiddelde, zowel het aantal mantelzorgers als vrijwilligers zijn toegenomen. Bewoners van Colmschate-Noord zijn in toenemende mate trotse wijkbewoners die gehecht zijn aan hun buurt. Wel is een lichte daling zichtbaar in de mate waarin bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun buurt.

In Colmschate Noord wonen relatief minder huishoudens met een laag inkomen, een bijstandsuitkering, budgetbeheer en/of minnelijke schuldregeling. Toch geven meer bewoners dan gemiddeld aan dat zij moeite hebben met rondkomen. Ook bij binding met de buurt is nog een tegenstrijdigheid zichtbaar. Een bovengemiddeld aandeel bewoners woont langdurig in de wijk, maar als je de bewoners bevraagt dan blijkt dat zij minder trots op en minder gehecht zijn aan hun buurt dan anderen in de gemeente. Ook geven beduidend minder mensen aan dat je het goed getroffen hebt als je in Colmschate Noord woont. Bij gezondheid zien we aanzienlijk meer sterfgevallen tot 65 jaar. Dit wordt mede verklaard door de aanwezigheid van een zorginstelling met aanbod van palliatieve zorg. We zien in de index dat zelfregie een minder gunstige score heeft, maar het aandeel mensen met geen tot weinig zelfregie wijkt weinig af van het gemiddelde. Nog altijd geeft 91% van de bewoners aan wel regie over het eigen leven te hebben.

Over de wijk Colmschate-Noord

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl